Úvod

Mým hlavním cílem je poskytnutí odborné pomoci od pořízení vstupních podkladů, které připraví klienta na všechny podmínky a rizika realizace stavby, přes hladký průběh územního a stavebního řízení až po kolaudaci a dodržení podmínek smluvních vztahů mezi účastníky.

 • 45 realizovaných projektů
 • 2380 zajištěných dokladů
 • 728 podepsaných smluv
 • 39 ukončených správních řízení

Služby

 • Zajištění vstupních podkladů

  Spočívá především v získání informací o zájmovém území a určení správního rozhodnutí podle typu stavby. Pokud investor neuvažuje o zpracování studie, pomůžou tyto informace projektantovi při tvorbě technického řešení. Jedná se zejména o soulad stavby s územním plánem, výskyt stávajících inženýrských sítí, komunikací, vodotečí, lesů, chráněných území včetně všech ochranných pásem atd.

 • Územní rozhodnutí, stavební povolení

  Projednání projektové dokumentace pozemních i inženýrských staveb se všemi účastníky řízení (státní správa, samospráva, správci dopravní a technické infrastruktury, vlastnící pozemků), součinnost při změně územního plánu, legalizace "černých staveb" formou dodatečného povolení staveb, koordinace stavby s vyvolanými investicemi.

 • Majetkoprávní vypořádání

  Výčet parcel před zahájením projekčních prací, který může eliminovat problémové pozemky (např. neznámý vlastník, exekuce, zástavní právo, předkupní právo, zákaz zcizení nebo zatížení atd.), smlouvy s vlastníky pozemků, znalecké posudky, pravidelná kontrola změn u dotčených parcel v katastru nemovitostí, zápis práv do katastru nemovitostí.

Aplikace

 • Kalkulačka správních lhůt

  Nemůžete se rychle dopočítat, kdy bude vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení?

  Vstoupit

 • Sledování úřední desky

  Chcete pohlídat, kdy a jak bylo správní řízení vyvěšeno na úřední desku?

  Objednat

 • Živá dokumentace

  Leží Vám na stole dokumentace, kterou momentálně nemůžete použít? Máte připravenou stavbu a brání Vám ve výstavbě související investice, jejichž termíny nemůžete ovlivnit? Mění se Vám neustále pod rukama vlastníci pozemků v katastru nemovitostí? Čekáte na finanční prostředky pro realizaci stavby?

  Více informací zde

Reference

Název (rok) Popis Stupeň/Rozsah Investor (náklady)
Protipovodňová opatření pro město Újezd u Brna (2016) Cílem této dokumentace je ochránit pozemky intravilánu obce tak, aby zadržela rozliv Q100 v ohrázování vodoteče. Územní rozhodnutí, Stavební povolení, Majetkoprávní vypořádání Město Újezd u Brna (11,3 mil. Kč)
Zapojení sondy La37 - liniová část (2015) Účelem stavby je přivedení zemního plynu ze sondy La37 do distribuční sítě zemního plynu. Územní rozhodnutí, Stavební povolení, Majetkoprávní vypořádání MND a.s. (20 mil. Kč)
IS Radslavice - etapa B3 (2015) Návrh komunikace a inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, veřejné osvětlení) pro lokalitu určenou k zástavbě v obci Radslavice. Územní rozhodnutí, Stavební povolení, Majetkoprávní vypořádání Obec Radslavice (15,1 mil. Kč)
Davle – protipovodňová opatření (2014) Stavba bude sloužit jako protipovodňová ochrana městyse Davle. Cílem je zpomalení a minimalizování přítoků velkých vod do centra obce a jejich bezpečné provedení obcí do recipientu, kterým je v konečné fázi řeka Vltava. Územní rozhodnutí, Stavební povolení, Povolení nakládání s vodami Městys Davle (5,4 mil. Kč)
Trkmanice – vodovod, kanalizace a ČOV (2014) Zásobování obce Trkmanice pitnou vodou z místní studny, odvedení splaškových vod, jejich vyčištění v čistírně odpadních vod a odvedení vyčištěných splaškových vod do řeky Trkmanky. Výtlak uložen na pozemcích přírodní rezervace. Územní rozhodnutí, Stavební povolení, Povolení nakládání s vodami, Majetkoprávní vypořádání Obec Rakvice (12,3 mil. Kč)
Račice – protipovodňová opatření (2013) Protipovodňová opatření, která vyloučí nebo na nejvyšší možnou míru omezí pronikání povodňových průtoků do centra obce. Rozsáhlé vynětí ze ZPF a kácení zeleně. Záměr EIA, Územní rozhodnutí, Stavební povolení, Povolení nakládání s vodami, Majetkoprávní vypořádání Obec Račice (3 mil. Kč)
Provozní objekt na ul. Olomoucká (2012) Provozní objekt firmy s montážní a administrativní částí v centru Brna, v bezprostřední blízkosti trolejbusové zastávky a železniční tratě, s vlastním parkovištěm. Napojení na všechny inženýrské sítě. Územní rozhodnutí, Stavební povolení, Stavební povolení - vodní dílo TG Drives, s.r.o. (21 mil. Kč)
Rybochov Ivančice (2011) V rámci rekonstrukce ramene stávajícího náhonu používaného jako rybochov došlo k rozšíření o nové nádrže. Po ukončení rekonstrukce se využívá jak zrekonstruovaný tovární náhon, tak nové nádrže v jeho blízkosti. Územní rozhodnutí, Stavební povolení - vodní dílo Moravský rybářský svaz, s.o. (4 mil. Kč)

Živá dokumentace

 • udržuje projekt neustále připraven k podání žádosti o územní rozhodnutí nebo stavební povolení
 • dohlíží, aby všechny doklady a smlouvy byly v den podání žádosti platné
 • hlídá platnosti již vydaného rozhodnutí a před uplynutím doby platnosti okamžitě na základě plné moci žádá o prodloužení
 • kontroluje v katastru nemovitostí všechny nástrahy, které můžou realizaci stavby značně prodloužit (např. exekuce, zástavní právo, dědické řízení, nová věcná břemena atd.)
 • odstraní prodlevy spojené s objednávkou aktualizace dokumentace u projektanta, zahájení jeho prací a řešení vzniklých problémů
 • ukázka aplikace (pro přihlášení použijte jméno "demo@inzenyrskacinnost.com" a heslo "demo")